Geachte ouder(s) / verzorger(s),

U heeft bericht ontvangen dat uw kind welkom is op de Burghtschool.
Om hem/haar officieel te kunnen inschrijven op onze school, verzoeken wij u de volgende formulieren in te leveren:

  1. Inschrijvingsformulier
  2. Intakeformulier
  3. Toestemmingsformulier medisch handelen
  4. AGV formulier

U vindt het inschrijvingsformulier verder op deze pagina. Het intakeformulier treft u aan op de volgende pagina.

 

Wij vragen u àlle formulieren separaat te versturen zoals aangegeven.
U ontvangt vervolgens e-mail bevestigingen per formulier met de door u ingevulde gegevens. 

 

Print de e-mail bevestiging van de inschrijving, vul de datum in en plaats alle benodigde handtekening(en). Sluit een kopie van een bewijsstuk (bijvoorbeeld paspoort of zorgpas) voor het burgerservicenummer van uw kind bij. U kunt het inschrijvingsformulier met de kopie van het bewijsstuk inleveren bij de administratie van de school. Of beide documenten als scan versturen per e-mail naar: burght@obsburght.nl onder vermelding van 'Inschrijving - naam kind'.
U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de inschrijving. Deze is definitief èn volledig zodra wij ook het intakeformulier van u hebben ontvangen.

 

Hartelijk dank,

 

Directie
O.B.S. De Burght

Inschrijvingsformulier

Invoer:

ALGEMENE GEGEVENS KIND

Achternaam kind *
Tussenvoegsels
Voorna(a)m(en) *
U kunt hier ook meerdere voornamen invullen.
Roepnaam *
Straatnaam *
Huisnummer *
Huisnummer toevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Gemeente kind *
Geheim adres
Ja
Nee
Geslacht *
Vrouw
Man
Geboortedatum *
 
Geboortedatum onzeker *
Nee
Ja
Geboorteplaats *
Geboorteland *
Indien geboren in buitenland, sinds welke datum in Nederland?
 
Eerste nationaliteit *
Tweede nationaliteit
Burgerservicenummer *
Voor de duidelijkheid: burgerservicenummer, sofinummer en onderwijsnummer zijn meestel dezelfde nummers.
Verzekeringsnummer *
Verzekeringsmaatschappij *

(VOOR)SCHOOLSE INFORMATIE

Heeft uw kind een voorschoolse voorziening bezocht? *
Dit is een peuterspeelzaal of de kinderopvang waar voor peuters van 2,5 en 3 jaar voorschoolse educatie wordt aangeboden.
Ja
Nee
Is uw kind afkomstig van een andere school? *
Ja
Nee
Naam vorige school
Plaatsnaam vorige school
Soort school
Is uw kind uitgeloot bij een andere basisschool? *
Ja
Nee

GEGEVENS OUDER / VERZORGER 1

Achternaam *
Tussenvoegsels
Roepnaam
Voorletter(s)
Aanhef *
Mevrouw
De heer
Relatie tot kind
Ouder
Voogd
Verzorger
Anders
Wettelijk gezag *
Ja
Nee
Geboortedatum *
 
Geboorteplaats *
Geboorteland *
Nationaliteit *
Vaste telefoonnummer thuis *
Geheim telefoonnummer thuis
Ja
Nee
Vaste telefoonnummer werk
Mobiele telefoonnummer
E-mail adres *
Beroep *
Werkzaam bij bedrijf / organisatie
Burgelijke staat *
Gehuwd
Ongehuwd
Samenwonend
Gescheiden

GEGEVENS OUDER / VERZORGER 2

Achternaam
Tussenvoegsels
Roepnaam
Voorletter(s)
Aanhef
Mevrouw
De heer
Relatie tot kind
Ouder
Voogd
Verzorger
Anders
Wettelijk gezag *
Ja
Nee
Geboortedatum
 
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Vaste telefoonnummer thuis
Geheim telefoonnummer thuis
Ja
Nee
Vaste telefoonnummer werk
Mobiele telefoonnummer
E-mail adres
Beroep
Werkzaam bij bedrijf / organisatie
Burgelijke staat
Indien ouder/verzorger 2 op ander adres woont: straatnaam, huisnummer en eventueel huisnummer toevoeging
Postcode
Woonplaats

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET GEZIN

Aantal kinderen in het gezin
Plaats van het kind in het gezin
Bijv. jongste, middelste, oudste.
Een-oudergezin?
Zo ja, is er contact met de andere ouder?
Ja
Nee
Zo ja, is er contact met de andere ouder?
Co-ouderschap?
Ja
Nee
Eventuele opmerkingen met betrekking tot het gezin
LIDMAATSCHAP OUDERVERENIGING?
Als lid kunt u uw stem laten horen. U bent na uw instemming lid tot uw kind(eren) van school zijn. Dan wordt het lidmaatschap automatisch opgeheven. Financieel heeft het lidmaatschap geen extra consequenties. De jaarlijkse ouderbijdrage die van ouders wordt gevraagd, is voor leden dezelfde als voor niet-leden. Meer informatie vindt u op deze website onder 'ouders_ouderbetrokkenheid_oudervereniging'.
Ja
Nee

TOESTEMMINGSVERLENING

Door ondertekening van dit formulier verleent u de school toestemming om onderstaande uit te voeren:
Maken en plaatsen van beeldmateriaal voor intern gebruik
Hiermee geeft u aan geen bezwaar te hebben tegen plaatsing van foto's, fotoalbums en werk van uw kind op de website van de school (zonder naamkoppeling). Fotoalbums op de groepspagina op de site zijn beveiligd met een wachtwoord.
Tevens maakt u geen bezwaar tegen het maken van video- of film opnamen ten behoeve van intern onderzoek in het kader van ondersteuning en begeleiding (de zorg voor de kinderen). Indien u hiermee niet akkoord gaat dan moet u dit per e-mail of brief melden bij de directie van de school.
Conform de privacy wet zal de school jaarlijks aan het begin van het schooljaar via de nieuwsbrief hier aandacht voor vragen. Mocht u dan bezwaar hebben dan kunt u uw toestemming alsnog intrekken door middel van een schriftelijk bericht aan de directie.
Ja
Uitvoeren van luizenonderzoek
U maakt geen bezwaar tegen regelmatig onderzoek op hoofdluis bij uw kind door pluisouders in de klas. Indien uw kind luizen of neten heeft, dan stelt de leerkracht u hiervan op de hoogte. Mocht u wel bezwaar hebben dan kunt u dit per e-mail of brief melden bij de directie van de school.
Ja
Geen bezwaar NCO
NCO onderzoek

In de brief leest u meer informatie over dit onderzoek en wat u als ouder kan doen indien u bezwaar heeft met betrekking tot het delen van de gegevens van uw kind.

 

Ingediend door
Vul hier uw volledige voor- en achternaam in.
* Verplichte velden