Aanmelden

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder(s) goed weet voor welke school u kiest. Veel informatie over De Burght vindt u op onze website. Daarnaast organiseren wij maandelijks een informatieochtend. 

Wij heten u welkom op Herengracht 34 en vertellen u daar meer over onze fijne school, onze uitgangspunten, het Leonardoprogramma en hoe een dag in een kleutergroep er uit ziet. Ook is er gelegenheid om rond te kijken, vragen te stellen en vooral de sfeer te proeven.
Wij kiezen ervoor de informatie-ochtend in het Nederlands te geven, maar zijn altijd bereid u ook in het Engels bij te praten.
Meer over de school ziet u hier.

 

In het schooljaar 2021-2022 vindt er wekelijks een bijeenkomst plaats, op de woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Iedere woensdag is er een bijeenkomst om 13 uur en één om 13.45 uur, met een klein groepje ouders en een van onze medewerkers. Meldt u voor één van deze informatie-bijeenkomsten aan door te mailen naar  burght@obsburght.nl , onder vermelding van uw naam, de leeftijd van uw kind, aantal mensen dat deel wil nemen en de datum van de informatie-middag. U ontvangt dan een bevestiging van onze administratie.

 
Heeft u interesse in Engelstalige informatie, klik dan hier.
 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Aanmelden voor de basisschool: Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Zie data informatiebijeenkomsten hierboven. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden bij  burght@obsburght.nl

 

English information

 

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 

Aanmelden van uw kind op onze school

 


Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het originele aanmeldformulier van de gemeente (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.
* Vul dit originele aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
* Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
* Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
* Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
* Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
* Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
* Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:

bboamsterdam.nl

 

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017, voor 4 november 2020
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017, voor 4 maart 2021
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018, voor 3 juni 2021
   

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.
De afgelopen periodes hebben wij alle aangemelde leerlingen kunnen plaatsen.

 

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1.       Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2.       a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
          b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3.       De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4.       Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5.       Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2t/m 10voorkeur.
7.       Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2t/m 10voorkeur. 

 

Inschrijven
Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.
Zijn er bijzonderheden over uw kind die belangrijk zijn om vooraf met ons te bespreken, neem dan contact op met de school. Wij kunnen hier dan rekening mee houden bij de plaatsing van uw kind. 
Uitzondering:
Als blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waar onze school niet aan kan voldoen, kunnen we besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.
Als u uw kind op tijd bij ons heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind wel geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of  toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

Aanmelding (Verzoek tot inschrijving) en inschrijving (Plaatsing) voor zij-instromers (kinderen ouder dan 4 jaar)
U kunt voor uw kind (indien ouder dan 4 jaar) een verzoek tot inschrijving doen door middel van dit aanmeldingsformulier.

 

 

Link naar google-map: http://goo.gl/maps/0esj

 

Beoordeling, toelating & weigering zij-instromers en kinderen met een beperking
Wij beoordelen ieder van deze aanmeldingen apart. In een aanmeldingsgesprek laten we ons zoveel mogelijk door de ouders informeren over de mogelijkheden en vooral ook de onderwijsvraag van het kind. Ook winnen we informatie in bij de school waarvan het kind afkomstig is. Bij de beoordeling van de aanmelding wegen we zowel de belangen van het kind als die van de ouders en de school af.

 

De volgende vragen spelen hierbij een rol:

 • Grootte van de groep waar het kind in komt (onderbouw max 30 lln, gr 3-8 max 28)
 • Aantal zorgleerlingen in de groep
 • Mogelijkheden van extra ondersteuning en de individuele begeleiding
 • Omvang en aard van eventuele ambulante begeleiding
 • Deskundigheid en inzet van leerkrachten
 • Aanwezigheid van een remedial teacher
 • Afstand en vervoer en mogelijkheden voor technische aanpassingen van school en klaslokaal. 

Aan de hand van een reeks onderwijskundige vragen wordt bekeken of de Burghtschool het aangemelde kind de noodzakelijke zorg kan bieden. Kern van het gesprek is het belang (de leerbaarheid) van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.

 

Wanneer wij uiteindelijk tot de conclusie komen dat wij voldoende antwoord kunnen bieden op de vragen van het kind en ouders, maken we afspraken met de ouders. Hierin volgen wij de Wet op Passend Onderwijs.

 

Bij toelating gaan wij ervan uit dat de leerling de gehele basisschoolperiode bij ons zal doorlopen. Wel bekijken we regelmatig samen met ouders, leerkrachten en eventueel externen of we in de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen blijven voorzien. Meer hierover leest u in  de brochure van Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) over Passend Onderwijs, in de bijlage onderaan deze pagina.

Mocht u toch nog vragen hebben over toelating op de Burght kunt u bellen/ mailen met onze administratie 020-6246947 of burght@obsburght.nl
 

Ouderbrochure Passend Onderwijs (OOadA)
Naar de basisschool in 2021-2022
Starting primary school 2021-2022
Voorkeursformulier basisschool 2021-2022, blanco
Dag van de basisschool 3 februari 2021

Invoer: